Какво е въглероден отпечатък? Това е общото количество емисии на парникови газове, което всички хора, организации, системи, продукти и процеси оставят след себе си. През последните години тази „следа“ стана неизменна част от обществения фокус. За опазване на природата вече не се говори само „любителски“ или по идеалистичен начин. „Зелените политики“ са основополагащи за изграждането на устойчиво бъдеще на планетата, а въвеждането и спазването им са много повече от временна тенденция. Задълженията на бизнеса да се придържа към екологичните стандарти растат все повече, а компаниите се възползват от този феномен, като превръщат отчетите си за устойчивост в кампании за изграждане на добър имидж.

През новата 2024 година „нивото се вдига“ още повече както в България, така и по света. У нас правителството прие промени в законодателството относно санкциите при екозамърсяване. Новите текстове в „Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения“ определят по-високи санкции при нарушения от страна на едноличните търговци и юридическите лица. Промените отчитат инфлационните процеси, като се спазва принципът „замърсителят плаща“. Наредбата налага увеличение на глобите с 50% по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества, а в някои случаи увеличението е 100%. Размерите на глобите се изчисляват по утвърдени формули в зависимост от това какъв е мащабът на замърсяването – колко вредни частици са попаднали в дадения обем въздушна, водна или земна маса.

Изследване, публикувано в списание Nature Food, показва, че азотните торове и селскостопанският тор са отговорни за 5% от световните емисии на парникови газове, като произвеждат 2.6 млрд. тона CO2 годишно и това е повече от световните авиация и корабоплаване, взети заедно. Производителите на храни осъзнават нуждата от промяна и търсят алтернативни решения. Според много интернационални компании, които се ориентират към биологичните торове, тези стоки генерално все още се отличават с високи цени. Атлас Агро Сайънс се гордее с факта, че предлага богата продуктова гама от течни растителни и почвени биостимуланти, които се характеризират с изключително висок коефициент на полезно действие и напълно достъпни цени. Безотпадната и патентована производствена технология на компанията ѝ позволява да предостави ефективна устойчива иновация на заетите в бранша, без качеството да е за сметка на цената. Атлас Агро Сайънс е пример за бизнес модел, чиято единствена цел не е само финансова печалба, а и осъществяването на принос към добруването на околната среда и хората. Прилагането на продуктовата гама на екологичната организация позволява на ползващите я да намалят значително своя карбонов отпечатък. Освен че не се генерират вредни емисии при производството на течните биостимуланти, самите те оказват много благотворно действие върху здравето на почвите и допринасят за възстановяването на органичното вещество в тях. Самите продукти се получават като резултат от конвертирането на утайките от пречиствателните станции за води. По този начин Атлас Агро Сайънс противодейства и на незаконното, неправилното и вредното за природата свободно депониране на утайки на нерегламентирани за това места. Всички тези факти характеризират биологичните растителни стимуланти като перфектна екологична алтернатива на скъпите синтетични торове.

home-img-3