Atlas Agro Science LTD представи свои иновативни практики за управление на природните ресурси по време на националното информационно събитие “Пакт за почвите в Европа – към създаването на 100 живи лаборатории и водещи решения”.

Събитието се проведе на 24 март 2023 г. в Проджект Лаб, а съорганизатори са Институтът за изследване на кръговата икономика и околната среда „Ърнест Лупан“- Румъния, в рамките на проект NATI00NS, и Сдружение „Институт Перспективи".

„Експертната дискусия ще обърне нашето внимание към важността на моделите за управление на земята във всички сектори и в различни мащаби на действие (местни, регионални, национални и т.н.). Наш дълг е да позволим възстановяването на почвата, като същевременно допринасяме за производствените системи и потреблението чрез
нулеви вредни емисии и ефективно кръгово използване на ресурсите.“, каза Николай Минков, представител на Atlas Agro Science LTD. Поздравявам организаторите за актуалния избор на тема и участници, защото една от новостите в програмата за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 е именно “Мисията на ЕС за почвите“, допълни той.

Във форума взеха участие научни изследователи, фермери, лесовъди и представители на техните професионални асоциации, съветници, управители и собственици на земя, специалисти по градско развитие и планиране на територията, хранителни компании, асоциации на потребителите, местни общности, културни и творчески индустрии,
граждани, организации на гражданското общество, включително НПО и представители на правителството.
Участието на Atlas Agro Science LTD в това събитие се осъществи в изпълнение на Дейност 4 „Demo days – End – user testing“ по проект „Innovative multicomponent plant biostimulant from sewege sludge“ („Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадъчни води“), изпълняван с финансова подкрепа предоставена от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021 по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.