Норвежки
финансов
механизъм

Норвежки
финансов
механизъм

Значим успех с финансово измерение

„Атлас Агро Сайънс“ ООД има огромното удоволствие да сподели, че е одобрен бенефициент по проект „Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадни води“. Следвайки стратегията си за минимизиране на отрицателния отпечатък от човешката дейност върху околната среда, компанията ще инвестира в разработване и усъвършенстване на многокомпонентните си растителни биостимуланти от преработени отпадни води. Също така проектът ще позволи по-нататъшното развитие на нашата услуга за почвени и селскостопански тестове, която позволява създаването на продукти с индивидуални характеристики, отговарящи на нуждите на всеки клиент и в крайна сметка води до по-чисто и екологично земеделие. Резултатите от проекта ще доведат до повишаване на конкурентоспособността на компанията, създаване на нови работни места и намален отпечатък върху околната среда и климата.

Общ бюджет на проекта: 92 661 евро
Размер на безвъзмездното финансиране: 78 700 евро
Период на изпълнение: 01.08.2022 г. – 31.10.2023 г.
Предвидени дейности по проекта: Тестване на методологията; Подготовка за тестване за приемане от потребителите; Изготвяне на маркетинг стратегия; Тестване от крайни потребители; Проектен мениджмънт, одит и дейности по публичност.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм в рамките на Програма “Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335111 от 22.07.2022 г.

Линк към официалната страница на Норвежкия финансов механизъм в България – https://www.eeagrants.bg/

Линк към официалната страница на Иновация Норвегия (оператор на фонда) – https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/

ПОЛЗИ

92661

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

78700

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ

% НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

Нови
етапи на
развитие

atlas-agro-science
Innovation_Norway_Logo 1

Както вече споделихме, младата ни, но бързо развиваща се компания наскоро стана бенефициент по проект „Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадни води“.
В израстването на всяка успешна стартираща компания идва момент, в който първоначално заложените цели започват да придобиват още по-реални измерения. За „Атлас Агро Сайънс“ поредният такъв етап беше спечелването на възможност за реализация на гореспоменатия проект. В него ние заложихме на качественото усъвършенстване на всички аспекти на компанията ни. От провеждане на тестове за подобряване на продуктовата ни гама до обогатяване на портфолиото ни в експертното консултиране на земеделци и озеленители за изготвяне на индивидуализирана стратегия за действие. В допълнение, разкривайки нови работни места и налагайки по-активното приложение на устойчиви практики в бизнес средите в България, ние благоприятстваме за развитието на иновациите в страната. Периодът на изпълнение на проекта е 01.08.2022 г. – 31.10.2023 г., а предвидените дейности по него включват: Тестване на методологията; Подготовка за тестване за приемане от потребителите; Изготвяне на маркетинг стратегия; Тестване от крайни потребители; Проектен мениджмънт, одит и дейности по публичност.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм в рамките на Програма “Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335111 от 22.07.2022 г.

Линк към официалната страница на Норвежкия финансов механизъм в България – https://www.eeagrants.bg/

Линк към официалната страница на Иновация Норвегия (оператор на фонда) – https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/

ООН обяви 2021 г. – 2030 г. за Десетилетие за възстановяване на екосистемите – глобална инициатива за засилване на връзката между хората и природата. Тя е неразривна, но динамиката й се променя драстично – след масовата експлоатация на природните ресурси днес основната ни задача е възвръщането на екологичното равновесие.