Атлас Агро-Сайънс подобрява устойчивостта в земеделието
Атлас Агро-Сайънс е стартиращо предприятие, създадено с цел намиране на решения и внедряване на иновации, свързани с оползотворяване на възобновяеми биологични ресурси в аграрния сектор. Основната дейност на предприятието корелира с приетата стратегия на Европейския съюз за производство и потребление, ограничаващо до минимум отпадъците.

Усилията на Атлас Агро-Сайънс са фокусирани върху едновременното разрешаване на два съществени екологични проблема. Първият произтича от генерирането на все по-големи количества отпадни продукти под формата на утайки, в резултат от дейността на пречиствателни станции за отпадни води, а вторият е свързан с намаляване антропогенното въздействие върху агроекососитемите, чрез редуциране дела на внасяните в почвата конвенционални азотни и фосфорни торове. Това ще доведе до опазване на агроекосистемите и получаване на по-чисти и здравословни храни по цялата хранителна верига.

Същността на изобретението „Атлас Универсал„ е насочена към създаване на метод за конвертиране на утайки от пречиствателни станции, преминали през различни етапи на биоразграждане до получаване на многокомпонентни течни биостимуланти с високо съдържание на фулво и хуминови киселини, микро- и макро елементи, калиев хумат. Изобретението ще спомогне за постигане на устойчиво развитие и опазване на околната среда чрез оползотворяване на възобновяеми биологични ресурси в аграрния сектор. Високото съдържание на микро и макроелементи, освен хуминовите киселини същевременно подпомагат плодородността на посевите и се достига до 10% повишаване на добива с най-високо качество, респективно увеличаване на доходите и намаляване на разходите.

Приоритет на компанията е създадените продукти да намалят парниковите емисии, замърсяването на въздуха, водата и почвите.

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ НА http://agrobio.elmedia.net/bg/2020-7/events/a_02399.html